Eura gymnasium

Eura gymnasium är ett trivsamt gymnasium med för tillfället ca 200 elever och 20 lärare. Vi har ingen speciell betoning på något tema eller ämne utan erbjuder eleverna ett brett kursutbud inom alla gymnasieämnen. Vi strävar hela tiden efter att utveckla vår skola med främsta målet att kunna erbjuda alla Euraregionens gymnasieinriktade ungdomar studierna av hög kvalitet.

Vi är därför vana vid att våra gymnasister når fina resultat i studentexamen och blir väl förberedda för fortsatta studier. Kvalitén på studierna garanteras av ett tillräckligt brett kursutbud, yrkesskickliga och engagerade lärare och studieivriga gymnasister. Hög arbetstakt till trots råder det en god samarbetsanda mellan gymnasieeleverna och personalen. Vår nya skolbyggnad från år 2011 och modern undervisningsteknologi har ytterligare ökat skoltrivseln.

Eura gymnasium bjuder sina elever på vida möjligheter till studentvård: förutom klassföreståndaren och studievägledaren står också specialläraren, skolpsykologen och skolkuratorn till hands.
En livlig internationell verksamhet förbereder framtidens vuxna för den alltmer globaliserade världen och ökar dessutom intresset för språkstudier.
Ett fungerande samarbete mellan skolan och sportlagen har gjort det lättare för de aktivt idrottande eleverna att förena sport och studierna, t ex med morgonträning.